Senior+

Ogłoszenie o naborze do Klubu „Senior+” we Włodawie

 

   

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+” we Włodawie,

al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Jeżeli jesteś:
‒    mieszkańcem gminy miejskiej Włodawa,
‒    osobą nieaktywną zawodowo, która ukończyła 60lat,
‒    chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
‒    chcesz pomóc sobie i innym,

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” we Włodawie !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
‒    zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
‒    możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
‒    i wiele innych zajęć.

Pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” we Włodawie mają:
‒    osoby niepełnosprawne,
‒    osoby z dochodem nieprzekraczającym 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
‒    osoby, które nie korzystają z innego instytucjonalnego wsparcia,
‒    osoby samotnie zamieszkujące.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” we Włodawie są zobowiązane do uzupełnienia i przedłożenia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie stosownych dokumentów.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wymagane dokumenty:
‒    deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” we Włodawie,
‒    oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu „Senior+” we Włodawie,
‒    zgoda na rozpowszechnianie wizerunku,
‒    oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników Klubu „Senior+” we Włodawie,
‒    kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy;
‒    dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, a w przypadku osoby w rodzinie, także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów pozostałych, wspólnie zamieszkujących członków rodziny – z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów.

Na Państwa deklaracje czekamy do dnia 15 stycznia 2024 r., zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru uczestników.

Pliki do pobrania: