Rodzina 500 plus

baner500plus maly

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje matce lub ojcu na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o 500+ na nowych zasadach można składać:

- od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), 
- od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019 r. mogą składać wnioski od 1 lipca 2019 r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r., co oznacza że w 2020r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.
Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Uwaga !

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019 r.)
- Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio (na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019 r.):
    - urodzenia się dziecka;
    - objęcia dziecka opieką;
    - przysposobienia dziecka.
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

- Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.).

- Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku, datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Jesteś tutaj: Strona główna Rodzina 500 plus