Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

„Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
    Projekt objął wsparciem 15 osób z terenu Gminy Miejskiej Włodawa korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

    W ramach projektu 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn) wzięło udział w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakłada realizację dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach użytecznie-społecznych.
    Ponadto dla 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiet i 2 mężczyzn) przewidziano realizację szkoleń i staży. Obecnie 3 uczestniczki projektu zakończyły szkolenie czeladnicze na fryzjera, wszystkie Panie zakończyły egzamin z wynikiem pozytywnym. Od sierpnia 2019 r, ruszyły również 3 miesięczne staże zawodowe, mające na celu wykorzystanie w praktyce zdobyte umiejętności. Kolejnym szkoleniem przewidzianym w projekcie jest szkolenie Spawacz metodą TIG i MIG, szkolenie rusza na początku września 2019 r. po którym również przewidziane są staże zawodowe.
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie objęto również wsparciem osoby niepełnosprawne.

Jesteś tutaj: Strona główna Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”