Flagagodlo

    Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.

Realizatorem zadania na terenie gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Program zakłada m.in.:
‒ wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych,
‒ możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
‒ ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
‒ przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Zadania: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na pomocy w:
‒ wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe,
‒ zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
‒ załatwianiu spraw urzędowych,
‒ nawiązywaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
‒ korzystaniu z dóbr kultury np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy,
‒ wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W godzinach realizacji usług asystenta osobie niepełnosprawnej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta, finansowane z innych źródeł.

Czas trwania usług asystenta: usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Liczba godzin usług asystenta ustalana jest indywidualnie wg potrzeb uczestnika Programu.

Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko jeden uczestnik Programu.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie: Karty zgłoszenia do Programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Do Karty należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Ważne!
Osoby chcące skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie następujące dokumenty:
‒ wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia do Programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
‒ kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
‒ podpisaną informację dot. przetwarzania danych osobowych.

Ww. dokumenty można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów usytuowanym w Urzędzie Miejskim we Włodawie – wejście od al. J. Piłsudskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres Ośrodka.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /MOPS_Wlodawa/SkrytkaESP

tel./fax (82) 57 21 321
tel. (82) 57 22 301
tel. 507 049 181

Zapraszam do udziału w Programie

/-/ Anna Borkowska-Łuć

     Dyrektor Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej we Włodawie


Do pobrania:
‒ Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
‒ Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
‒ Informacja dot. przetwarzania danych osobowych