Miejski Zespół Interdyscyplinarny

KAMPANIA WYBIERAM POMOC

KAMPANIA „WYBIERAM POMOC”

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od marca 2017 r. realizowana była kampania medialna „Wybieram pomoc” adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.
Główne cele kampanii:
• podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
• zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
• wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.
Obecnie informacje dotyczące rodzaju przemocy, konsekwencji jej stosowania oraz placówek świadczących pomoc w ramach niniejszej kampanii dostępne są na stronie internetowej: www.wybierampomoc.pl