Miejski Zespół Interdyscyplinarny

   Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia rozpoczęło kampanię społeczną pod hasłem „Możesz inaczej”. Działania w ramach kampanii adresowane są do osób, które stosują przemoc wobec swoich bliskich. W ramach kampanii nagrano 2 spoty, które przedstawiają jakie zachowanie jest przemocą psychiczną. Spoty mają za zadanie skłonić do refleksji i zachęcić do poszukania dodatkowych informacji o tym zjawisku. Kampania ma także na celu burzenie stereotypów związanych z postrzeganiem osób stosujących przemoc jako tzw. patologii poprzez uświadomienie, że każdy może znaleźć się w roli społecznej osoby stosującej przemoc.

Spoty w ramach niniejszej kampanii dostępne są na pod adresem Kampania - "Możesz inaczej"

KAMPANIA „WYBIERAM POMOC”

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od marca 2017 r. realizowana była kampania medialna „Wybieram pomoc” adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.
Główne cele kampanii:
• podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
• zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
• wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.
Obecnie informacje dotyczące rodzaju przemocy, konsekwencji jej stosowania oraz placówek świadczących pomoc w ramach niniejszej kampanii dostępne są na stronie internetowej: www.wybierampomoc.pl 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1499 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3. Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie funkcjonuje od kwietnia 2012 r. W obecny skład Zespołu (drugiej kadencji), który powołany został w dniu 29 kwietnia 2015 r. wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny z terenu miasta Włodawa, tj.: przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, Policji, Prokuratury Rejonowej we Włodawie, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, przedstawiciele służby zdrowia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

Do zadań powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Włodawa;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Kontakt:
Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
tel/fax: 82 5721-321

WAŻNE:
Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa lubelskiego:

 

Jesteś tutaj: Strona główna Miejski Zespół Interdyscyplinarny