Aktualności

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

16.10.2017 r. (Poniedziałek)         w godz. 8.00 - 15.00
17.10.2017 r. (Wtorek)                  w godz. 8.00 - 15.00
18.10.2017 r. (Środa)                     w godz. 8.00 - 14.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2017, dla uprawnionych osób w nasftępujących ilościach:

Fasola biała - 5 szt.
Koncentrat pomidorowy- 5 szt.
Powidła śliwkowe- 3 szt.
Makaron jajeczny- 5 szt.
Ryż biały- 2 szt.
Kasza gryczana - 2 szt.
Mleko UHT - 5 szt.
Szynka drobiowa - 5 szt.
Szynka wieprzowa mielona - 4 szt.
Pasztet wieprzowy- 3 szt.
Cukier biały- 2 szt.
Olej rzepakowy- 2 szt.

Osoby zainteresowane ww. pomocą, które dotychczas nie otrzymały skierowania na Podprogram 2017 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie po stosowne skierowanie, najpóźniej do dnia 14 października 2017 r.


WAŻNE!

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, 
- niepełnosprawni, 
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), 
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
– na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
- do 15 września – w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,
- do 15 października – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków na zasiłki szkolne:
- nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych zamieszczono na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Pomoc materialna dla uczniów.

Dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2, telefon kontaktowy: 082/ 57 21 321 w. 60.

Wzory wniosków na stypendia i zasiłki szkolne są dostępne na stronie: www.mops.wlodawa.eu w zakładce: Repozytorium druków / Stypendia i zasiłki szkolne oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – pokój nr 2.

W poniżyszm linku do strony MRPiPS znajdują się najnowsze wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

Wzory wniosków

Informuję, że skierowania do pomocy żywnościowej
w ramach PO PŻ – Podprogram 2017,
będą wydawane przez pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
po 15 sierpnia 2017 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

 

INFORMACJA
DOT. WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że:
Od dnia 1 sierpnia 2017r. będzie można pobrać druk wniosku o ustalenie na nowy okres świadczeniowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (II piętro - pokój 28).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego.
Wypłata świadczeń, przysługujących za miesiąc październik, przyznanych na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - następuje do dnia 31 października. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do 31 października - wypłacone będą do dnia 30 listopada.

   Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane oraz przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r. a wnioski na zasiłek rodzinny z dodatkami od 1 września 2017 r.

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

19.06.2017 r. (Poniedziałek)         w godz. 8.00 - 15.00
20.06.2017 r. (Wtorek)                  w godz. 8.00 - 15.00
21.06.2017 r. (Środa)                     w godz. 8.00 - 15.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2016/17, dla uprawnionych osób.

- Makaron - 1 szt./osoba
- Herbatniki - 2 szt./osoba
- Mleko - 1 szt./osoba
- Fasola biaiała - 1 szt./osoba
- Koncentrat pomidorowy - 1 szt./osoba
- Szynka drobiowa - 1 szt./osoba
- Olej rzepakowy - 2 szt./osoba
- Pasztet wieprzowy - 1 szt./osoba
- Pasztet - 2 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Szynka drobiowa - 3 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Szynka wieprzowa - 1 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Cukier - 1 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Powidła śliwkowe - 1 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Olej rzepakowy - 5 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Ser podpuszczkowy - 3 szt./na rodzinę powyżej 5 osób

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIANE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Jesteś tutaj: Strona główna