Aktualności

Rodziny wspierające

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
   Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie będą chciały pomagać innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że zasiłki stałe przekazywane na konta bankowe zostaną wypłacone do dnia 25-10-2019 r.

Zbliża się termin składania wniosków
na stypendia szkolne!

    Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

   Informujemy, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu sierpniu 2019 r., w przypadku wypłat gotówkowych realizowana jest od dnia 23 sierpnia 2019 r.


Plakat

 

Jesteś tutaj: Strona główna