Aktualności

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Włodawa, 05. 03. 2019 r.

MOPS. 271. 4. 2019. GN

ZAPYTANIE O CENĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie poszukuje wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w ramach których będą realizowane zajęcia w następujących formach:

 1. terapia ręki;
 2. dogoterapia.

I. Zadania wykonawców usług:

Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

II. Wymagane kwalifikacje:

 1. kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
 2. udokumentowany co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym,
  2. jednostce organizacyjnej pomoc społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
  5. zakładzie rehabilitacji,
  6. innej jednostce niż wymienione w lit. a – e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Termin przekazania oferty cenowej wraz z załącznikami:

do 11 marca 2019 r.

IV. Oferty cenowe można złożyć osobiście w kancelarii jednostki lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 41; 22-200 Włodawa

V. Wymagane dokumenty:

 1. oferta cenowa, tj. „informacja o cenie brutto za jedną godzinę usług” – uzupełniona i podpisana,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu (np. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkolenia itp. bądź inne dokumenty),
 3. dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednej z jednostek, o których mowa w pkt II. 2. niniejszego ogłoszenie (np. zaświadczenie od pracodawcy, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty),
 4. w przypadku osób fizycznych – podpisana „klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

Ważne!

Kopie dokumentów dołączanych do oferty cenowej muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Druki „informacji o cenie brutto za jedną godzinę usług” oraz „klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych” są dostępne na stronie: https://www.mops.wlodawa.eu/

VI. Osoba do kontaktu:

Grażyna Nowak – zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie

nr telefonu: 082/ 57 21 321 w. 60

Zapraszam Państwa do składania informacji o cenach brutto (w PLN) za jedną godzinę usług świadczonych w ww. formach.

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

/-/ Anna Borkowska-Łuć

 

Jesteś tutaj: Strona główna Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi